ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Thursday, May 24, 2007

Δια­μαρ­τυ­ρί­α των Ελ­λή­νων δια­νο­ου­μέ­νων και καλ­λι­τε­χνών

«Με­τά βα­θύ­τα­της συ­γκι­νή­σε­ως οι συγ­γρα­φείς και καλ­λι­τέ­χναι της Ελ­λά­δος α­πευ­θύ­νο­νται προς τους δια­νο­ού­με­νους του πε­πο­λι­τι­σμέ­νου κό­σμου ό­πως γνω­στο­ποι­ή­σουν εις αυ­τούς την τρα­γω­δί­αν χι­λιά­δων οι­κο­γε­νειών του ελ­ληνι­κού Πό­ντου. Ξη­ρά, ε­ξη­κρι­βω­μέ­να και α­ναμ­φι­σβή­τη­τα τα γε­γο­νό­τα εί­ναι τα εξής:
Οι Τούρ­κοι ε­φό­νευ­σαν ό­λους α­νε­ξαι­ρέ­τως τους κα­τοί­κους της πό­λε­ως Μερ­ζιφού­ντος, α­φού την ε­λε­η­λά­τη­σαν και την ε­πυρ­πό­λη­σαν. Τους προ­σπα­θή­σα­ντας να δια­σω­θούν ε­τυ­φέ­κι­σαν και ε­θα­νά­τω­σαν, κα­τα­λα­βό­ντες τας διό­δους.
Με­τε­τό­πι­σαν ό­λον τον άρ­ρε­να πλη­θυ­σμόν των πό­λε­ων Τρι­πό­λε­ως, Κε­ρα­σού­ντος, Ορ­δούς, Οι­νό­ης, Α­μι­σού και Πά­φρας και καθ’ ο­δόν κα­τέ­σφα­ξαν τους πλεί­στους εξ αυ­τών.
Έ­κλει­σαν ε­ντός του να­ού του χω­ρί­ου Έ­ζεζ­λη εν Σου­λού – Τε­ρέ 535 Έλ­λη­νας και τους κα­τέ­σφα­ξαν δια­σω­θέ­ντων μό­νο τεσ­σά­ρων. Πρώ­τους έ­σφα­ξαν 7 ιε­ρείς διά πε­λέ­κε­ως προ της θύ­ρας του να­ού. Α­πηγ­χό­νη­σαν εν Α­μα­σεί­α 168 προ­κρί­τους Α­μισού και Πά­φρας.
Ε­βί­α­σαν ό­λας α­νε­ξαι­ρέ­τως τας γυ­ναί­κας, τας παρ­θέ­νους και τα παι­δί­α των άνω πό­λε­ων, τας ω­ραιό­τε­ρας δε παρ­θέ­νους και νέ­ους έ­κλει­σαν εις τα χα­ρέ­μια. Πλεί­στα βρέ­φη ε­φό­νευ­σαν, σφεν­δο­νί­ζο­ντας αυ­τά κα­τά των τοι­χών.
Οι υ­πο­γε­γραμ­μέ­νοι θέ­του­σι τα α­νω­τέ­ρω υπ’ ό­ψιν των δια­νο­ού­με­νων της Ευρώ­πης και της Α­με­ρι­κής θε­ω­ρού­ντες ό­τι ό­χι μό­νον τα γε­γο­νό­τα αυ­τά αλ­λά και η α­νο­χή αυ­τών α­πο­τε­λεί πέν­θος της αν­θρω­πό­τη­τος.
Άν­νι­νος Χ., Αυ­γέ­ρης Μ., Βλα­χο­γιάν­νης Ι., Βώ­κος Γερ., Γρυ­πά­ρης Ι., Δού­ζας Α., Δροσί­νης Γ., Ζά­χος Α., Θε­ο­δω­ρο­πού­λου Α., Θε­ο­τό­κης Κ., Ια­κω­βί­δης Γ., Κα­ζα­ντζά­κης Ν., Κα­ζα­ντζά­κη Γαλ., Κα­μπά­νης Αρ., Κα­μπού­ρο­γλου Δ., Κα­ρο­λί­δης Π., Κόκ­κι­νος Δ., Κο­ρομη­λάς Γ., Μα­λα­κά­σης Μ., Μα­λέ­ας Κ., Μέ­ναν­δρος Σ., Νι­κο­λού­δης Θ., Νιρ­βά­νας Π., Ξε­νόπου­λος Γρ., Πα­λα­μάς Κ., Πα­πα­ντω­νί­ου Ζ., Πα­ρά­σχος Κ., Πα­σα­γιάν­νης Κ., Πο­λί­της Φ., Πωπ Γ., Σι­κε­λια­νός Άγ­γ., Σκί­πης Σ., Στρα­τή­γης Γ., Τα­γκό­που­λος Δ., Τσο­κό­που­λος Γ., Φιλ­λύ­ρας Ρ., Χα­τζι­δά­κις Γ., Χα­τζό­που­λος Δ., Χόρ­ν Π., Σβο­ρώ­νος Ι., μεθ’ ό­λης της πι­κρί­ας δια την κυ­ρί­ως υ­πό της Γαλ­λί­ας και υ­πό ου­δε­νός αι­σθή­μα­τος ή συμφέ­ρο­ντος αν­θρω­πί­νου, δι­καιο­λο­γου­μέ­νην ε­γκα­τά­λει­ψιν εις σφα­γήν των χριστια­νών».

Α­θή­ναι 22 Νο­εμ­βρί­ου 1921