ΕΜΕΙΣ ΑΔΑ ΚΙ IΝΟΥΜΕΣ,
Σ’ ΕΜΕΤΕΡΑ ΘΑ ΠΑΜΕ...

Tuesday, August 28, 2007

Ομιλία του Βουλευτή Κ. Φιλάνδρου στην Ελληνική Βουλή στις 8/4/1921«… Από μίαν κωμόπολιν απηλάθησαν εις το εωτερικών αθρόως 1.300 ομογενείς, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Μετά επτάωρον πεζοπορίαν εν μέσω χειμώνι, έφθασαν εις τούρκικον χωρίo, όπου οδηγήθησαν εις λουτρόν δήθεν προς απολύμανσiν. Όταν μετ’ ολίγον εξήλθον, δεν εύρον τα ενδύνατά των. Τα είχον διαρπάσει προηγουμένως οι Τούρκοι. Ολόγυμνοι τότε, όπως ήσαν, ηλαύνοντο μαστιγούμενοι εις το εσωτερικών, ευρόντες καθ’ οδόν οικτρόν θάνατον!....»